Göbel Düğün Salonu ve Çay Bahçesi Kiralanması

Yayınlanma İhale ilanları

İHALE İLANI

 

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Göbel Düğün Salonu ve Çay Bahçesinin kiralanması ihalesi

 

 

 

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

 

b) Telefon ve faks numarası

:  0266 865 1910 – 0266 865 2906

 

2-İhale konusu işin

 

 

 

Sıra

No

 

Mevkii

 

Niteliği

 

Adet

 

Alan

 

Muhammen Bedel

Aylık

(TL)

Geçici teminat %3

(TL)

 

İhale

Tarihi

 

İhale

Saati

 

 

1

Göbel  Düğün Salonu ve Çay Bahçesi

Düğün Salonu ve

Çay Bahçesi

 

1

 

500 m²

 

200,00.-

(Aylık)

 

72,00.-

 

20/01/2015

 

14.00

 

 

 

3-İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.

 

b) Usulü

:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

                           

4-İhalelere katılmak için istenen belgeler:

4.1. İkametgâh ilmühaberi,

4.2. Nüfus cüzdan sureti,

4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,

4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,

4.6. Geçici Teminat makbuzu.

4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname,

5- İstekliler, istenilen belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Kira bedeli aylık alınacaktır.

7-Düğün salonu ve Çay bahçesinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından yapılacaktır.

8-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

9-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 20.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10-Teklifler, 20/01/2014 tarih ve saat 12:00’ye kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

                                                                                              Hüseyin HIZLIOĞLU

 

                                                                                              Belediye Başkanı