Manav yeri kiralanma ihalesi.

Yayınlanma İhale ilanları

İHALE İLANI

 

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Manav yeri kiralanma ihalesi.

 

 

 

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

 

b) Telefon ve faks numarası

:  0266 865 1910 – 0266 865 2906

 

 

2-İhale konusu işin

 

 

Sıra

No

Mevkii /Adı

 

Kullanım

Amacı

 

Adet

Alan

m²/mt.

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici teminat

%3 (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

 

1

Han Mah.107 Ada 6-7-8 Parsel/Manav yeri

Manav

1

50 m²

500.-

(Aylık)

180.-

03/02/2015

14.00

 

 

 

3-İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.

 

b) Usulü

:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

                           

4-İhalelere katılmak için istenen belgeler:

4.1. İkametgâh ilmühaberi,

4.2. Nüfus cüzdan sureti,

4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,

4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,

4.6. Geçici Teminat makbuzu.

4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname,

5- İstekliler, istenilen belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Kira süresi 3 yıldır.

7- Kira bedeli her ayın ilk haftası içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde aylık olarak tahsil edilecektir.

8- İşyerinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından yapılacaktır.

9-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

10-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 20.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11-Teklifler, 03/02/2015 tarih ve saat 12:00’ye kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

12- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

                                                                                              Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                              Belediye Başkanı