Eski Öğretmenevi Binasının Kiralanması

Yayınlanma İhale ilanları

 

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Atatürk Parkında Bulunan Eski Öğretmenevi Binasının Kiralanması

 

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

 

b) Telefon ve faks numarası

:  0266 865 1910 – 0266 865 2906

 

 

2-İhale konusu işin

 

Sıra

No

Mahalle/ Mevkii /Niteliği/Parsel

 

Kullanım Amacı

Kira Süresi

(Yıl)

Alan

(m²)

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici teminat

%3 (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

 

 

1

Atatürk Parkı

Öğretmenevi Lokali

Çay

Bahçesi

 

3 Yıl

 

600 m²

1.500,00.-TL + KDV

(Aylık)

 

1.000,00.-

 

02/07/2019

 

11.00

 

 

3-İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.

 

b) Usulü

:  2886 Sayılı Kanunun 45-a md. Açık İhale Usulü

                         

 

4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:

4.1. İkametgâh ilmühaberi,

4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,

4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,

4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,

4.6. Geçici Teminat makbuzu.

4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname,

 

5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

 

6- Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıldır.

 

7- Kira bedeli, aylık olarak sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde  peşin olarak tahsil edilecektir.

 

8-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-(Elli) TL karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

9-Teklifler, 01/07/2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

 

11- Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan Olunur.