Garaj Dinlenme Tesisi ve Park Gözleme Evi önü araba yıkama yerleri ile muhtelif mahallelerde bulunan Kantar, Dükkan ve Tarla kiralanması

Yayınlanma İhale ilanları

T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İHALE İLANI

 

 

Garaj Dinlenme Tesisi ve Park Gözleme Evi önü araba yıkama yerleri ile muhtelif mahallelerde bulunan Kantar, Dükkan ve Tarla kiralanması

 

 

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:  Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR

 

b) Telefon ve faks numarası

:  0266 865 1910 – 0266 865 2906

 

 

2-İhale konusu işin

 

 

Sıra

No

Mevkii /Adı

 

Kullanım

Amacı

 

Adet

Alan

m²/mt.

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici teminat

%3 (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

 

 

1

Garaj Dinlenme Tesisi önü /Araba Yıkama işi

Araba yıkama

 

1

 

750 m²

40.000.-

(Yıllık)

 

1.200.-TL

 

17/03/2015

 

14.00

 

 

2

Park Gözleme Evi önü./Araba Yıkama işi

Araba yıkama

 

1

 

500 m²

1.200.-

(Yıllık)

 

60.-TL

 

17/03/2015

 

14.10

 

 

3

Yıldız Mahallesi/ Kantar

Kantar

 

1

 

100 m²

50.-

(Aylık)

 

18.-TL

 

17/03/2015

 

14.20

 

 

4

Göbel  Eski Belediye Altı/ 1 nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

20 m²

200.-

(Aylık)

 

72.-TL

 

17/03/2015

 

14.30

 

 

5

Göbel Sanayi Bölgesi/ A1 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

80 m²

160.- TL

(Aylık)

 

60.- TL

 

17/03/2015

 

14.40

 

 

6

Göbel Sanayi Bölgesi/ A4 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

80 m²

160.- TL

(Aylık)

 

60.- TL

 

17/03/2015

 

14.50

 

 

7

Göbel Sanayi Bölgesi/ A5 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

40 m²

80.- TL

(Aylık)

 

30.- TL

 

17/03/2015

 

15.00

 

 

8

Göbel Sanayi Bölgesi/ A6 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

40 m²

80.- TL

(Aylık)

 

30.- TL

 

17/03/2015

 

15.10

 

 

9

Göbel Sanayi Bölgesi/ B1 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

80 m²

160.- TL

(Aylık)

 

60.- TL

 

17/03/2015

 

15.20

 

 

10

Göbel Sanayi Bölgesi/ B3 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

40 m²

80.- TL

(Aylık)

 

30.- TL

 

17/03/2015

 

15.30

 

 

11

Göbel Sanayi Bölgesi/ B5 Nolu Dükkan

Dükkan

 

1

 

40 m²

80.- TL

(Aylık)

 

30.- TL

 

17/03/2015

 

15.40

 

 

12

Beyköy/ 121/8 Toplulaştırma

Tarla

 

1

 

7547 m²

1.510.- TL

(Yıllık)

 

50.- TL

 

17/03/2015

 

15.50

 

 

 

3-İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

:  Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.

 

b) Usulü

:  2886 Sayılı Kanunun 45. md. Açık Teklif Usulü

                           

4-İhalelere katılmak için istenen belgeler:

4.1. İkametgâh ilmühaberi,

4.2. Nüfus cüzdan sureti,

4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,

4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,

4.6. Geçici Teminat makbuzu.

4.7. Vekâleten katılınıyorsa noter tasdikli vekâletname,

5- İstekliler, istenilen belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Kira süresi 3 yıldır.

7- Araba yıkama yerlerinin kira bedeli yıllık, Kantar, Dükkan ve Tarla kiraları aylık olarak alınacaktır. Kantar ve dükkan kirası her ay, tarla kirası ise 3 ayda bir alınacaktır.

8- Kira bedeli yılık olanlar her yılın, aylık olanlar her ayın ilk haftası içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde tahsil edilecektir.

9- İşyerinde bulunan elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların abone kaydı kiracı tarafından yapılacaktır.

10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 1 yıllık İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

11-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 20.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

12-Teklifler, 17/03/2015 tarih ve saat 12:00’ye kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

13- İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

 

                                                                                              Hüseyin HIZLIOĞLU

                                                                                              Belediye Başkanı