2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

Yayınlanma Meclis Gündemleri

            5393 Sayılı Belediye Kanunu Madde 19: Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır.Meclis bu toplantıda,üyeleri arasından gizli oyla meclis l. Ve 2. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.

Meclisin ilk toplantısı

Madde 5 — Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. (Değişik cümle:RG-21/8/2014-29095) Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici kâtip olarak davet olunur. Başkanlıkça yoklama yapılarak salt çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildikten sonra meclis, birinci ve ikinci başkan vekillerini, en az iki kâtip üyeyi seçer. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş kâtip üyelere bırakırlar.

 

NİSAN-2019 GÜNDEM

  1. Açılış konuşması, Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu.

2.Geçen oturuma ait tutanağın okunması.

3.Meclis l. Ve 2. Başkan vekilinin seçilmesi. (Gizli)

  • adet asil, 2 adet yedek Meclis Katibinin seçilmesi. (Gizli)

 

  • adet Encümen üyesi seçilmesi. (Gizli)

6.Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

7.İmar Komisyonu üyelerinin seçilmesi.

8.”Subel Turizm Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.” adına imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

  1. 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

10.Denetim komisyonu raporunun okunması.

  1. Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olunması hususunun görüşülmesi.

12.Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilecek Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin belirlenmesi.