03.04.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 03.04.2018
Karar No : 2018/4


Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Erkan PAZARCIK,İsmail ÇAKIR, Hüseyin İÇÖZ, Fahrettin ŞENER, Erdoğan ÖZSEYHAN, Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA, İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, İbrahim PAMUKÇU Nakşibendi ÖZTÜRK, Bülent KARAKILIÇ.
Toplantıda Bulunmayanlar:

 


Susurluk Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarihli olağan oturumunda, 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Yapılan gizli oylama sonucunda İsmail ÇAKIR ve Hüseyin UÇAR'ın Encümen Üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla;

3- Hüseyin İÇÖZ, Fatma FİLİZ, Erhan DUYMAZ, Adnan YALÇINKAYA ve İzzet ÖZDEMİR'in Plan ve bütçe komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

4-Erkan PAZARCIK, Mehmet KARDAŞ, Fahrettin ŞENER, İzzet ÖZDEMİR ve Adnan YALÇINKAYA 'nın imar komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

5--Erkan PAZARCIK, Fatma FİLİZ,Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN ve Hüseyin UÇAR'ın tarife komisyonuna seçilmelerine oybirliğiyle;

6- 2017 yılı faaliyet raporunun kabulüne oyçokluğuyla,

7-Denetim Komisyonu raporu okundu.

8- Göbel mahallesi Karakol caddesinde mülkiyeti belediyemize ait 3429 parselinde kayıtlı arsanın 10 yıllığına kiralanma talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmemiş olup, talebin reddine oybirliğiyle,

9-Belediyemize borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

10- Susurluk Ziraat Odası Başkanlığı'nın yer tahsis talebi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının talebin sehven yanlış anlaşıldığından, gündemden çıkarılmasına oybirliğiyle,

11- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesi ile gündeme alınan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                                                                      İsmail ÇAKIR                                                                          Mehmet KARDAŞ
Meclis Başkanı                                                                                                     Katip                                                                                         Katip