02.10.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ
Karar Tarihi    : 02.10.2018
Karar No          : 2018/10                                                                                                                             

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)
Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇ,Bülünt KARAKILIÇ

Toplantıda Bulunmayanlar: Hayri ERÖZ (İZİNLİ)

Susurluk Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarihli olağan oturumunda, 13 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle kabulüne;

 2-2019 yılı harç ve ücret tarifelerinin, Tarife Komisyonu raporu doğrultusunda  arttırılmasının  oybirliğiyle kabulüne,

 3-2019 mali yılı bütçesinin birbirine denk olarak 29.500.000,00-TL ( YirmiDokuzMilyonBeşYüzBin TL) olarak belirlenmesinin oybirliğiyle kabulüne,

 4-  İlçemiz  Han Mahallesinde, 104 ada 7 parsel, 104 ada 9 parsel, 104 ada 10 parsel, 104 ada 18 parsel, 104 ada 5 parsel, 104 ada 6 parsel ve 104 ada 8 parselin re'sen tevhidi ile ilgili talebin imar komisyonu raporu doğrultusunda oybirliğiyle reddine,

 5- İlçemiz Kışla mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 141 ada 49 parseldeki 155 m2 arsanın  Plan ve Bütçe ve İmar ortak komisyonunca yapılan piyasa araştırması sonucunda, 135.000,00.-TL   (Yüzotuzbeşbin) TL fiyat tespiti yapılmış olup, adı geçen taşınmazın satışının oybirliğiyle kabulüne,

 6- Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çerçevesinde 2019 yılı için fiyat tarifelerinin belirlenmesi konusunun Tarife Komisyonuna havale edilmesinin oybirliğiyle kabulüne,

 7- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11. maddesi gereğince T.H.S sınıfından 5 derecelik Tekniner kadrosunun iptali, T.H.S sınıfından 3 derecelik Tekniker kadrosunun ihdası, T.H.S sınıfından 5 derecelik Mühendis kadrosunun iptali , T.H.S sınıfından 3 derecelik Mühendis kadrosunun ihdası ve G.İ.H sınıfından 5 derecelik Zabıta memuru kadtrosunun iptali, G.İ.H sınıfından 3 derecelik Zabıta memuru kadrosunun ihdası ve ekli cetvellerin tasdikinin oybirliğiyle kabulüne,

 8-  Kadastro Müdürlüğü'nün, ilçe merkezinde uygun bir alanın kira bedeli olmadan Susurluk Kadastro Birimine tahsisi talebinin Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliğiyle,

 9-İlçemizde yaşanan trafik karmaşasına yönelik otopark alanlarının bulunması, katlı otopark  ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması konusunda ve ilçemizde devam eden inşaatların 1,5 metre önünde yer alan inşaat atıkları ve malzemelerin temizlenmesi konusunda Belediyemizce gerekli önlemlerin alınması ile ilgili Susurluk Kent Konseyi'nin taleplerinin, Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliğiyle,

 10- İlçemizde inşaatı devam eden kanalizasyon ve arıtma tesisi inşaatının 4 adet terfi merkezi ve basınçlı hat yapısının geçeceği bölgeyle ilgili kamulaştırma  konusunun Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliğiyle,

 11- 22.02.2018 tarih ve  30340 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe girdiğinden,  birim otopark bedeli hesap formülünün tarifede değiştirilmesi ve grupların belirlenmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün önergesinin, Tarife Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliğiyle,

 12- Göbel mahallesinde Göbel şehir stadyumunun olduğu Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 25.000 m2 alanı ve  çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi İbrahim PAMUKÇU'nun önergesinin  Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliğiyle,

 13- Göbel mezarlığının yanından geçmekte olan su kanallarının dereden tarafa olan kısmını hobi bahçesi olarak kullanmak üzere talep eden,  İlçemiz Göbel mahallesi Çayır sokak Özlem Evler sakinlerine, 120 m2 alanın bahçe yeri tahsisi yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi İbrahim PAMUKÇU'nun önergesinin,  Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                İsmail ÇAKIR                                 Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                  Katip                                                   Katip