04.12.2018 Meclis Karar Özeti

Yayınlanma Meclis Kararları

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi    : 04.12.2018

Karar No          : 2018/12                                                                                                                            

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Hüseyin HIZLIOĞLU (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Erkan PAZARCIK, Hüseyin İÇÖZ,İsmail ÇAKIR, Fahrettin ŞENER, Fatma FİLİZ,Erhan DUYMAZ, Mehmet KARDAŞ, Coşkun GÜNHAN, Adnan YALÇINKAYA,İzzet ÖZDEMİR,Hüseyin UÇAR,, Hayri ERÖZ, Nakşibendi ÖZTÜRK, İbrahim PAMUKÇ,Bülent KARAKILIÇ

Toplantıda Bulunmayanlar: Erhan DUYMAZ (İZİNLİ)

 

 

 

            Susurluk Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihli olağan oturumunda, 11 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle,

 

2- Susurluk Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih ve 2018/82 sayısı ile kabul edilen Kapalı pazar yeri şartnamesinin ilgili meslek odalarının talebi üzerine yeniden değerlendirilmesi sonucunda,  değiştirilerek kabulüne oybirliğiyle;

 

3-  Belediyemize ait Yaylaçayır mah. 133 ada 95 parsel 564,78 m2 arsa ve Beyköy mahallesi 116 ada 2 parsel 443 m2 tarlanın satılmasına,Yeni mah. 203 ada 7 parsel 584 m2 kapanmış yolun sanayi alanı kamulaştırma bölgesinde kaldığından satış talebinin reddine, Han mah. 96 ada 4 parsel 39 m2 kargir bina vasfındaki taşınmazın satılması hususunun da İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

4- İlçemizde inşaatı tamamlanan kapalı pazar yerinin etrafında oluşan 3 adet sokağa Adalet sokak,Pazar yeri sokak ve Dere sokak isimlerinin verilmesine oybirliğiyle,

 

5-İlçemiz Kalfaköy mahallesinde tapunun İ20A10C pafta 101 ada 19 parselde Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait telsiz rölesi bulunduğundan, söz konusu parselin tahsisi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi b fıkrası uyarınca ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine istinaden ödeneği yetersiz kalan gider kalemleri için ekte sunulan ödenek aktarım cetvelinde belirtilen aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle,

 

7- 09.11.2018 tarih ve 2018/85 sayılı meclis kararı ile kamu bankasından borçlanma ile 1.500.000,00.- TL ek bütçe oluşturulmasına izin verilmişti. Bu karara  istinaden 1.500.000,00.- TL ' nin  36 ay taksitle borçlanılmasına oybirliğiyle,

 

8- Belediyemize ait taşınmazlar için 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesi doğrultusunda imar barışı başvurusu yapılabilmesi için Belediye Başkanı Hüseyin HIZLIOĞLU'na yetki verilmesine oybirliğiyle,

 

9-Mülkiyeti Belediyemize ait kapalı pazar yerine isim verilmesi ile ilgili konunun, Plan ve Bütçe ile İmar ortak komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

10-  Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Ilıcaboğazı mahallesi 665 parsel (12.259 m2) parsel içinde kalan eski süt toplama merkezini kiralama talebinde bulunan Ahmet DUR'un dilekçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

11- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin İÇÖZ'ün,15.09.2018 tarihinde devreye giren Otopark Yönetmeliği ' nde karşılaşılacak bazı sıkıntıların aşılması amacı ile,maddeler halinde belirtilen konuların ilçemiz 1/1000 uygulama imar planlarımıza plan notu olarak eklenmesi hususunda Meclis kararı alınması ve onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi ile ilgili önergesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Hüseyin HIZLIOĞLU                                 İsmail ÇAKIR                           Mehmet KARDAŞ

Meclis Başkanı                                                    Üye                                                  Üye