Etik Komisyonu

Yayınlanma Belediye

Susurluk Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu

Kurumumuzda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 

Etik Komisyonu

  • Sibel SARI (Komisyon Başkanı)

  • Ercüment BÖLÜKOĞLU (Komisyon Üyesi)

  • Ahmet ALTAY (Komisyon Üyesi)

 

Etik Komisyonları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile bir tepe yöneticisi (Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müsteşar Yardımcısı, Bağımsız Başkanlıklarda, Bağımsız İdari Otoritelerde ve Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarında Başkan Yardımcısı, Bağımsız Genel Müdürlüklerde Genel Müdür Yardımcısı, İllerde Vali Yardımcısı, Belediyelerde Belediye Başkan Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam gibi) başkanlığında diğer ilgili birimlerden (Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı v.d.) üyelerin görevlendirilmesi ile oluşturulmuştur.

Temel görevleri;

• kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

• personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,

• kurumlarındaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.

Etik Komisyonları; etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarının yapılması, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit edilmesi, hizmet içi eğitim programlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınavları ile personel alımına yönelik sınav konularına etik ilkelerin eklenmesi ve uygulamasının gözetilmesi, “Kurumsal Etik Eğitimi Stratejisi”nin hazırlanması ile uygulanmasının koordinasyonu, kurumlarının yürüttüğü hizmetler açısından, merkez ve taşra teşkilatlarından üst düzey personelin katılımı etik sorun alanlarının tespit edilmesine yönelik çalıştayların düzenlenmesi gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.

Ayrıca, Etik Komisyonlarının temel görevi olan etik kültürünün yerleştirilmesi çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla Kurulumuz tarafından hazırlanan “Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi” kapsamında, Etik Komisyonları ile işbirliği içerisinde bir eğitim paketi hazırlanmış ve 25 eğitici yetiştirilmiştir.

Etik Komisyonları, yaptıkları faaliyetler ile ülkemiz bürokrasisi açısından Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmasına ilişkin 5176 sayılı Kanun ile kamu hizmeti anlayışında hedeflenen değişime önemli katkı sağlamaktadırlar.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Etik Komisyonlarına ilişkin hükmü

Etik komisyonu

Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

 

 T.C.

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

- Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.

- Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.

- Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.

- Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma sürecine onları da katınız.

- Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.

- Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.

- Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.

- Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.

- Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.

- Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan ikinci bir işte çalışmayınız.

- Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz.

- Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durunuz.

- Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.

- Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.

- Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.

 

KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR

Yönetim görevinizi yerine getirirken:
- Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.

- Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve her hangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz.

- Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.

- Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.

- Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.

- Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.

- Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.

- Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek davranış gösteriniz.

- İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürünüz.

 

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Broşür

Yayınlanma Belediye

SUSURLUK BELEDİYESİ

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

 

- EMLAK VERGİSİ

 Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

-EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? KİMLERİ BAĞLAR?

Emlak vergisi arsa, arazi ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazları olan vatandaşlar, emlak vergisi vermekle yükümlüdürler. Emlak vergisi bildirimi verecek kişiler, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne gelerek başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapu aslını ve nüfus cüzdanlarını yanlarında  bulundurmalıdır.

-  HENÜZ İNŞAATI BİTMEMİŞ  KONUT  SATIN  ALAN  VATANDAŞLAR  EMLAK VERGİ BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR ?

Satın alınan konutlarda inşaatı devam edip tapusu verilmemiş olanlar hakkında herhangi bir işleme gerek yoktur. İnşaat bitip tapu tescili yapıldıktan sonra Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi gerekiyor. İnşaatı devam eden yerlerde kat irtifaklı tapu verilmesi durumunda mükellefin Emlak Vergi Bildirimini arsa tapusunu aldığı yıl içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermesi gerekiyor.

- KOOPERATİFLERDE EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İnşaatı devam eden kooperatifler Emlak Vergisini arsa vergisi olarak Kooperatif Tüzel Kişiliği tarafından ödeyecektir.

İnşaat bitip tapuların üyelere verilmesi ile birlikte üyeler, yıl sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze emlak vergisi bildirimi vermek zorundadırlar.

- EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR ?

Emlak Vergisi bildirimi için; Tapu aslı, nüfus cüzdanı, Tapu sahibinin ev ve işyeri adresleri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze gelmesi yeterlidir.

-EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENMEKTEDİR ?

Emlak Vergisi birinci taksit ödeme süresi ocak ayında başlamakta olup; mayıs sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

- EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEZSE NE OLUR ?

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 23. maddesinde bildirim verme süreleri ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiş olup; bu sürelerin dışına çıkan mükellefler için 32. maddesinde “ Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29. maddesi hükmü dikkate alınarak hesaplanır. “ denilmektedir.  

213 Sayılı Vergi Usül Kanunun 341. Maddesinde; “ Vergi ziyaı,  mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.“ şeklinde tanımlanmıştır. 344. Maddesinde ise “ 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği taktirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.“ denmiştir.

Mükellef bildirimi süresi içinde vermeyi unuttuğundan dolayı, idarece tarh edilen vergi için Vergi Usul Kanunun 376. Maddesine göre dilekçe ile başvurarak indirimden faydalanabilirler.

- GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA İZLENMESİ GEREKEN YOL NEDİR ?

Gayrimenkul satışlarında Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze bizzat tapu aslı ile müracaat edilip;  emlak vergisi ödendikten sonra gayrimenkul kaydı talep edilerek; ilgili Tapu Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Tapu devri yapıldıktan sonra emlak bildirimin sonlandırılabilmesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. maddesinde “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyeler çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 arttırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacağı hüküm altına alınmıştır. “ denmektedir.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ KİMLER VERMEK ZORUNDADIR?

Çevre Temizlik Vergisini işyerleri ve konutlar vermek zorundadırlar. Konutlarda vergi su faturası ile ödenmektedir. İşyerleri ise gayrimenkulü kiraladıkları tarihten itibaren Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek bildirim vermek zorundadırlar.

Çevre Temizlik Vergisi mükellefi binayı fiilen kullanandır.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ NE ZAMAN VERİLİR?

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi bir defaya mahsus olarak verilir. Daha sonraki yıllarda gayrimenkulü kullanan değişmediği taktirde bildirim verilmez.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERİGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödeme süresi ocak ayında başlamakta olup; mayıs sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

- KİŞİNİN MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN SONA ERER?

Mükellef işyerini sattığı ya da taşındığı zaman Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe vererek durumu bildirmek zorundadır. Dilekçe vermediği durumda mükellefiyeti devam etmektedir.