Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yayınlanma Belediye

2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

A. PERSONEL DURUMU:

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde:
- Emlak Vergi Servisi
- İhale Servisi
- Su Tahsilat Servisi
- İcra Servisi yer almaktadır.

2010 Yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 13, kadrolu işçi olarak da 3 personel görev yapmıştır.

B. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI :

a. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması.
b. Belediye Bütçesinin hazırlanması, uygulanması Ödenek ve Mali Kontrolün yapılması.
c. Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması, dönem sonu işlemlerin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması, dönem başı işlemlerin yapılması.
d. Belediye Bütçesine konulan Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi.
e. Belediye Gider Bütçesindeki Ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanması.
f. Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması.
g. Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştay’ a verilmesi.
h. Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması.
ı. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır.

C. AMAÇ VE HEDEFLER :

Gerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin tahsilatı ile harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi ;
- Personele olan ödemeler
- Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar.
- Tarifeye bağlı ödemeler.
- İlama bağlı borçlar.
- Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler.
- Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmek.
Üst Yönetici, Mali Hizmetler Müdürü, Belediyemiz Avukatı ve birim çalışanlarının çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk müzekkereleri, ödeme emri belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakların gelire dönüşmesi sağlanmıştır. Hedef; son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarını eğitimler ile bütünleştirilerek kurumsal kapasiteyi arttırmak belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri içerisinde en ileri noktaya ulaştırmak.