Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Broşür

Yayınlanma Belediye

SUSURLUK BELEDİYESİ

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

 

- EMLAK VERGİSİ

 Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

-EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? KİMLERİ BAĞLAR?

Emlak vergisi arsa, arazi ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazları olan vatandaşlar, emlak vergisi vermekle yükümlüdürler. Emlak vergisi bildirimi verecek kişiler, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne gelerek başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapu aslını ve nüfus cüzdanlarını yanlarında  bulundurmalıdır.

-  HENÜZ İNŞAATI BİTMEMİŞ  KONUT  SATIN  ALAN  VATANDAŞLAR  EMLAK VERGİ BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERECEKLERDİR ?

Satın alınan konutlarda inşaatı devam edip tapusu verilmemiş olanlar hakkında herhangi bir işleme gerek yoktur. İnşaat bitip tapu tescili yapıldıktan sonra Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi gerekiyor. İnşaatı devam eden yerlerde kat irtifaklı tapu verilmesi durumunda mükellefin Emlak Vergi Bildirimini arsa tapusunu aldığı yıl içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermesi gerekiyor.

- KOOPERATİFLERDE EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İnşaatı devam eden kooperatifler Emlak Vergisini arsa vergisi olarak Kooperatif Tüzel Kişiliği tarafından ödeyecektir.

İnşaat bitip tapuların üyelere verilmesi ile birlikte üyeler, yıl sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze emlak vergisi bildirimi vermek zorundadırlar.

- EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR ?

Emlak Vergisi bildirimi için; Tapu aslı, nüfus cüzdanı, Tapu sahibinin ev ve işyeri adresleri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze gelmesi yeterlidir.

-EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENMEKTEDİR ?

Emlak Vergisi birinci taksit ödeme süresi ocak ayında başlamakta olup; mayıs sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

- EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEZSE NE OLUR ?

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 23. maddesinde bildirim verme süreleri ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiş olup; bu sürelerin dışına çıkan mükellefler için 32. maddesinde “ Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29. maddesi hükmü dikkate alınarak hesaplanır. “ denilmektedir.  

213 Sayılı Vergi Usül Kanunun 341. Maddesinde; “ Vergi ziyaı,  mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.“ şeklinde tanımlanmıştır. 344. Maddesinde ise “ 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği taktirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.“ denmiştir.

Mükellef bildirimi süresi içinde vermeyi unuttuğundan dolayı, idarece tarh edilen vergi için Vergi Usul Kanunun 376. Maddesine göre dilekçe ile başvurarak indirimden faydalanabilirler.

- GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA İZLENMESİ GEREKEN YOL NEDİR ?

Gayrimenkul satışlarında Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze bizzat tapu aslı ile müracaat edilip;  emlak vergisi ödendikten sonra gayrimenkul kaydı talep edilerek; ilgili Tapu Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

Tapu devri yapıldıktan sonra emlak bildirimin sonlandırılabilmesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. maddesinde “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyeler çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 arttırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacağı hüküm altına alınmıştır. “ denmektedir.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ KİMLER VERMEK ZORUNDADIR?

Çevre Temizlik Vergisini işyerleri ve konutlar vermek zorundadırlar. Konutlarda vergi su faturası ile ödenmektedir. İşyerleri ise gayrimenkulü kiraladıkları tarihten itibaren Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek bildirim vermek zorundadırlar.

Çevre Temizlik Vergisi mükellefi binayı fiilen kullanandır.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ NE ZAMAN VERİLİR?

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi bir defaya mahsus olarak verilir. Daha sonraki yıllarda gayrimenkulü kullanan değişmediği taktirde bildirim verilmez.

- ÇEVRE TEMİZLİK VERİGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödeme süresi ocak ayında başlamakta olup; mayıs sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

- KİŞİNİN MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN SONA ERER?

Mükellef işyerini sattığı ya da taşındığı zaman Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dilekçe vererek durumu bildirmek zorundadır. Dilekçe vermediği durumda mükellefiyeti devam etmektedir.

Birimlerimiz

Yayınlanma Belediye

BELEDİYE BAŞKANI

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkan Yardımcısı

Mehmet ÇETİN

   Belediye Başkan Yardımcısı

Sibel SARI