Fen İşleri Müdürlüğü

Yayınlanma Belediye

3. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

A. PERSONEL DURUMU:

Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğünde 2010 Yılında;
1 Fen İşleri Müdürü V.(İnşaat Mühendisi) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
1 İnşaat Fen Memuru 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
1 Tekniker 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
1 İnşaat Mühendisi (Kadrolu İşçi)
1 Harita Teknikeri (Sözleşmeli)
1 İnşaat Teknikeri (Kadrolu İşçi) ve 50 Kadrolu İşçi görev yapmaktadır.
Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan personelden Harita Teknikeri (Sözleşmeli) 2010 yılında göreve başlamıştır.

B. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI:

1. Yolların açılması sağlamak ve yol yapım hizmetlerini yapmak.
2. Açılan yolların stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak.
3. Bordür ve tretuvarların yapılması.
4. Yol kaplama çalışması için beton parke taşı temin ederek, yolların bakım, onarım ve yenileme işlemlerini yapmak.
5. Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden kesin kabul aşamasına kadar usulünce yapılıp, yapılmadığının takip ve kontrol edilmesi.
6. Yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan ve tasfiye edilen işler ile her türlü bakım- onarım ve yapım işleri için düzenlenen keşif özeti, metraj, ataşman, yeşil defter gibi kesin hesap evraklarının ve dosyalarının incelenmesi, onaylanması ve arşivlenmesi.
7. Eski ve tarihi yapılar ile ilgili rapor ve fen raporlarının tanzim edilmesi ve ilgili Kamu kuruluşlarına iletilmesi.
8. Müdürlüğümüze vatandaşlardan gelen her türlü taleplerin bizzat yerinde değerlendirilip, çözüm yolları üretilmesi ve gerekli Kurumlarla iletişimin sağlanması.
9. İlçemiz sınırları içindeki meydan, alan, ara ve ana yollardaki her türlü kurum ve şahıs kazılarının yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi, takibi ve bakımlarının yapılması.
10. Afet durumlarında (sel, deprem, lodos vs.) ilimiz dahilindeki Kamu kuruluşları ile ortak teknik çalışmalarının yürütülmesi.
11. Seçim Kanunlarına göre İlçe Seçim Kurumuna ait seçmen sandıklarının muhafaza edilmesi, belirlenen adreslere dağıtılması ve toplanması.
12. Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın, her türlü elektrik işlerinin projelendirilmesi ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi.
13. Belediyemize bağlı tüm birimlerde devam eden ve yapımı tamamlanan inşaatlarımızın her türlü doğalgaz işlerinin projelendirilmesi, bakım, onarım ve abonelik işlemlerinin yürütülmesi
14. Belediyemize ait garajda araçların bakım ve onarımının yapılması.
15. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde güncelleme ve adres tespiti yapılması, İlçemiz sınırları dahilinde ilçe merkezi, cadde ve sokaklara isim ve kapı numaralarının verilmesi.
16. 3194 Sayılı İmar Kanununa göre ruhsata aykırı ve ruhsat almadan yapılan yapıların takibi ve kontrolü.
17. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi almak isteyenler sırasıyla mimari proje, statik proje, mekanik proje, elektrik tesisat proje, ruhsat proje tetkiki, ısı yalıtım vizesi, asansör işletme ruhsatları, yapı kullanma izin tetkiki, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kontroller, vizeler, inşaatların yılsonu seviye tespitleri, yapı denetim şirketlerinin sicil notlarının verilme işlemleri.
18. Mimari, betonarme-statik, sıhhi tesisat, asansör, elektrik projelerinin tetkiki.
19. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 26.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 12.08 2001 tarihli uygulama yönetmeliği hükümlerine göre yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek.
20. Talep halinde hazırlanan projelerin ön tetkiklerini de yapmak.
21. Proje tetkiki sırasında brüt genel alan hesapları ve harç hesapları yapılan dosyaların otopark ihtiyaçlarını da hesaplayıp, yönetmeliğe göre tetkik edilen otopark ihtiyacı parsellerin de karşılanan dosyalar projesine işlemek. Otopark ihtiyacının tamamının parselinde karşılanmaması durumunda eksik otoparkın bedelinin %30’u peşin tahsil edilerek arta kalan bedeli 7 eşit taksitte tamamlatmak. Proje tetkiki yapılan projelerin alan ve otopark hesapları yapıldıktan sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu ve 26.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve 12.08 2001 tarihli uygulama yönetmeliği hükümlerine göre yapı ruhsatı vermek.
22. İmar Kanunu ve 2464 Sayılı kanuna göre harç hesapları yapmak. Yasal şartları yerine getirilerek evrakları tamamlanan, harçları yatırılan dosyalara ruhsat başvurularını yerinde yapıya başlanmadığı tetkik edilerek yapı ruhsatı tanzim etmek.
23. Yapılara ilişkin plan ve kadastral bilgiler üzerine ruhsat bilgileri, temel vizeleri yapı kullanma iznine ilişkin tüm bilgilerin işlenmesi.
24. Uygulama ve Revizyon İmar Planlarının değişikliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
25. Susurluk Belediyesi sınırları içinde bulunan arsa ve arazilerin düzenleme faaliyetlerini yüklenici firmalara yaptırmak için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesini organize etmek.
26. Belediyeye ait olan mülklerde imar uygulama harita ve parselasyon planını hazırlayarak imar uygulamasını gerçekleştirilmesini sağlamak.
27. Belediyeye ait olmayan mülklerde mülk sahibinin başvurusu üzerine mülk sahibi tarafından hazırlatılan imar uygulama folyolarının İmar Planına uygunluğunun kontrolünü sağlayarak encümene sunmak.

C. AMAÇ VE HEDEFLER:

Yaşanabilir, uyumlu, planlı bir Susurluk hedefliyoruz. Var olan koşulların gözden geçirilip olumsuzlukların giderildiği, güzelliklerin çoğaltıldığı, tüm Susurluk Halkı’nın işbirliği yaptığı bir Susurluk istiyoruz. Bizim için ideal ilçe, ilçe haklarının korunduğu, en iyi yaşam koşullarının sağlandığı çalışan, ticaret yapan, eğlence ile kültür ve bilgiyi orada arayan, eğitim gören insanların yaşadığı, ilçe dokularına, yapılara, kütüphanelere, kültür-sanat merkezlerine, kendisine ve komşusuna, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan insanlardan oluşan bir ilçedir. Dinlenme, spor ve diğer toplumsal etkinliklerin, kültür-sanat çalışmalarının, eğitimin ve bilimin merkezi olan; bir ilçe hedefliyoruz. Açık alanların, kaldırımların, meydan ve parkların, trafikten arındırılmış alanların, ilçenin çekiciliğine ve ekonomisine katkıda bulunacak şekilde düzenlemesi yapılacaktır. Günlük yaşamın stresinden arınmak için oyalanacak, gezilecek, oynanacak ve bir araya gelinecek alanların çoğaltılması ve bu alanların kentsel donatılarla desteklenmesi sağlanacaktır. Yeni alanlar oluşturulurken mimari karakter ve kalite ile birlikte ilçe sakinlerinin gereksinim ve davranış kuralları da göz önünde bulundurulacaktır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yayınlanma Belediye

2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

A. PERSONEL DURUMU:

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde:
- Emlak Vergi Servisi
- İhale Servisi
- Su Tahsilat Servisi
- İcra Servisi yer almaktadır.

2010 Yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 13, kadrolu işçi olarak da 3 personel görev yapmıştır.

B. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI :

a. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması.
b. Belediye Bütçesinin hazırlanması, uygulanması Ödenek ve Mali Kontrolün yapılması.
c. Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması, dönem sonu işlemlerin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması, dönem başı işlemlerin yapılması.
d. Belediye Bütçesine konulan Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi.
e. Belediye Gider Bütçesindeki Ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanması.
f. Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması.
g. Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştay’ a verilmesi.
h. Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması.
ı. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır.

C. AMAÇ VE HEDEFLER :

Gerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin tahsilatı ile harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi ;
- Personele olan ödemeler
- Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar.
- Tarifeye bağlı ödemeler.
- İlama bağlı borçlar.
- Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler.
- Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmek.
Üst Yönetici, Mali Hizmetler Müdürü, Belediyemiz Avukatı ve birim çalışanlarının çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk müzekkereleri, ödeme emri belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakların gelire dönüşmesi sağlanmıştır. Hedef; son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarını eğitimler ile bütünleştirilerek kurumsal kapasiteyi arttırmak belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri içerisinde en ileri noktaya ulaştırmak.