Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yayınlanma Belediye

2. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:

A. PERSONEL DURUMU:

Mali Hizmetler Müdürlüğü Bünyesinde:
- Emlak Vergi Servisi
- İhale Servisi
- Su Tahsilat Servisi
- İcra Servisi yer almaktadır.

2010 Yılında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 13, kadrolu işçi olarak da 3 personel görev yapmıştır.

B. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI :

a. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği, her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın uygulanması.
b. Belediye Bütçesinin hazırlanması, uygulanması Ödenek ve Mali Kontrolün yapılması.
c. Belediye Gelir ve Giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması, dönem sonu işlemlerin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması, dönem başı işlemlerin yapılması.
d. Belediye Bütçesine konulan Gelirlerin takip ve tahsil edilmesi.
e. Belediye Gider Bütçesindeki Ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasının sağlanması.
f. Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması.
g. Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştay’ a verilmesi.
h. Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması.
ı. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır.

C. AMAÇ VE HEDEFLER :

Gerek Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirlerin tahsilatı ile harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda yer aldığı gibi ;
- Personele olan ödemeler
- Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar.
- Tarifeye bağlı ödemeler.
- İlama bağlı borçlar.
- Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler.
- Ödenmesi talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmek.
Üst Yönetici, Mali Hizmetler Müdürü, Belediyemiz Avukatı ve birim çalışanlarının çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk müzekkereleri, ödeme emri belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakların gelire dönüşmesi sağlanmıştır. Hedef; son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarını eğitimler ile bütünleştirilerek kurumsal kapasiteyi arttırmak belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri içerisinde en ileri noktaya ulaştırmak.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yayınlanma Belediye

1. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

A. PERSONEL DURUMU:

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde 2010 Yılında;
1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve 1 Hizmetli olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 3 personel, büro elemanı olarak işçi statüsünde görev yapan 1 personel bulunmaktadır. 2010 yılında birimimizde göreve başlayan personel bulunmamaktadır.

B. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve en son çıkan Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak;

a. Belediye Meclis toplantılarının 5393 Sayılı Belediye Kanununda ve 09/10/2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülen şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yürütmek.
b. Belediye Meclis gündemini hazırlamak, meclis üyelerine taahhütlü posta ve zimmetle göndermek, meclis müzakere zabtını, kararlarını ve meclis karar özetlerini yasaya uygun şekilde düzenlemek, imzalatmak, kararları uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak, Mahallin en büyük mülki amiri olan Kaymakamlık Makamına göndermek ve meclis üyelerine de birer adet onaylı fotokopilerini imza mukabilinde teslim etmek.
c. Belediye Encümen toplantılarının yasaya uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütmek. Belediye Encümen gündemini hazırlamak, kararlarını yazmak, deftere işlemek ve uygulamaya geçirilmek üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak.
d. Kurum dışı ve kurum içinden birimimize gelen resmi yazı ve dilekçeleri cevaplamak.
e. Belediyemizden Asker Aile Yardımı talebinde bulunanların başvurularını almak, evrakları tamamlanan talep dosyasını Zabıta Müdürlüğüne ileterek mahallinde tetkik edilmesini, tahkikatı tamamlanan dosyaların Encümene sunulmasını, alınan karar doğrultusunda ödeme yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi işlemini yürütmek.
f. Kardeş şehir ilişkileri ile ilgili yazışmaları ve alınan Meclis veya Encümen Kararları ile ilgili işlemleri yapmak.
g. Günlük olarak resmi kurumlardan gelen yazıların cevaplandırılması, muhtelif iç yazışmaları (görevlendirme ve görev değişiklikleri) yapmak.
h. Evlendirme memurluğuna evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin başvurularını kabul etmek, gerekli evrakların eksiksiz ve hatasız Evlenme Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak, evlenme kütüğüne işlemek, nikah akdini gerçekleştirmek, aile cüzdanı düzenleyip vermek ve nüfus kayıtlarına evliliğin işlenmesi için mernis bildirim işlemleri yapmak.
ı. Nikahlarını Susurluk dışında yapacak olan çiftlere tek veya çift taraflı evlenme beyan izni düzenlemek, tek veya çift taraflı evlenme beyan izni ile nikahları Susurluk’ ta kıyılan çiftlerin evlenme izin belgelerini aldıkları Belediye Evlendirme Memurluğuna yazılı şekilde bildirmek.
i. İlçemiz mezarlığından yer almak isteyen vatandaşlarımıza mezar yeri kullanım tahsis belgesi düzenlemek.
j. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilanların yapılarak, yapıldığına dair ilan zaptı düzenlemek.
k. İlçemiz hayvan sahiplerine menşe-i şahadetnamesi düzenlemek.

C. AMAÇ VE HEDEFLER:

Yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde Encümen ve Meclis çalışmalarını programlı ve disiplinli olarak yürütmek. Resmi yazışmaları ve dilekçeleri yasal süresi içinde cevaplandırmak ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermektir.