Vatandaş Aydınlatma Metni

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

VATANDAŞ

AYDINLATMA METNİ

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VATANDAŞ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Susurluk Belediyesi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Susurluk Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni belediye internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Unvanı: Susurluk Belediyesi

Adres: “Han Mah. İstasyon Cad. no:5 Susurluk/Balıkesir ”

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Belediye” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Belediye’nin bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Belediye ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya belediye iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Anne adı, Baba adı,, Ad, Soyad, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Yabancı Kimlik No-Vergi No, Sigorta Numarası, Cinsiyet, Pasaport Numarası, Vize Numarası, Sürücü Ehliyet Numarası, Oda sicil kayıt numarası, Vesikalık Fotoğraf, Yaşı, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği, Meslek bilgisi, Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport Cüzdanı, Plaka, Kızlık Soyadı, Vergi Kimlik No, Sgk Sicil No, Uyruk,

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, Mail adresi, Ev Adresi, ikametgah, İş adresi, Acil Durumda aranacak kişi bilgileri,

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Denetim ve Teftiş Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Olay Yönetimi Bilgisi,

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Adı Ünvanı vergi no mail adresi vs., Yapılan iş süreci, Call Center Kayıt, Gişe Dekontları,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görüntü kayıt, Kameralar,

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Borç Bakiyesi, Haciz, Tapu ve Kira Sözleşmesi, Sözleşme bedeli, Banka Hesap No, IBAN, Teminat tutarları,

Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Çalıştığı Kurum Bilgileri, Meslek Odası Sicili, Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diplama Bilgisi,

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.

Fotoğraf, Ses Kaydı, Kamera Kaydı, Ehliyet Fotokopisi Ön Yüzü, Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü, Pasaport Fotokopisi,

Irk Ve Etnik Köken: Bu veri kategorisi Irk ve etnik kökeni bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Uyruk,

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Sağlık Bilgileri, Engellilik Bilgisi, Kan Grubu, Rapor, Hastalık Türü,

 

Cinsel Hayat: Bu veri kategorisi Cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Medeni Durum,

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, Adli Kayıtlar,

 

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar : Bu veri kategorisi Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 

Dini İnanç,

Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.

Diploma Bilgisi, Eğitim Kurumu Bilgisi,

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

İmza Fotokopisi / Tarama,

Vize/Pasaport Verisi: Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Vize Bilgisi, Pasaport Fotokopisi / Taraması.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) belediyemiz ve/veya belediyemize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

 • Belediye işlerinin yürütüldüğü veya belediyeye bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, diğer ilgili mevzuatlar ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

 • Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

 • Belediyemiz ve belediyeye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

  amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
 • Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Belediyemiz ve Belediyemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, belediye uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Han Mah. İstasyon Cad. no:5 Susurluk/Balıkesir ” Türkiye adresine yazılı olarak veya Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bu Politika ‘da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak SUSURLUK BELEDİYESİ’ e ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme SUSURLUK BELEDİYESİ Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü SUSURLUK BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası içerisinde yapılmıştır.

 • Han Mah. İstasyon cad. No:5, Susurluk/Balıkesir adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Han Mah. İstasyon cad. No:5, Susurluk/Balıkesir adresine iletilmesi veya şahsen başvuru,

 

 • Han Mah. İstasyon cad. No:5, Susurluk/Balıkesir adresinde bulunan formun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından SUSURLUK BELEDİYESİ’ e daha önce bildirilen ve SUSURLUK BELEDİYESİ’ nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapılması.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak SUSURLUK BELEDİYESİ’ e iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.